Działalność handlowa i znak

Działalność Gospodarcza

Fundacja nie prowadzi na dzień dzisiejszy działalności gospodarczej, jednak przewidziana jest taka możliwość w statucie Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji może być wyłącznie działalnością pomocniczą służącą wsparciu i realizacji celów statutowych.

Zakres działalności gospodarczej może obejmować w szczególności uruchamianie przetwórstwa i wprowadzanie na rynek produktów pochodzących z różnorodności biologicznej (np. przetwórstwo owoców dawnych odmian – suszenie owoców), pomoc w promocji sprzedaży i dystrybucji tych produktów.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu zarówno producentów i potencjalnych producentów (rolników ekologicznych zainteresowanych produkcją roślinną lub zwierzęcą dawnych odmian i ras) , przetwórców, jak i potencjalnych odbiorców- restauratorów, sklepy, klientów instytucjonalnych. Jednym z naszych głównych zadań jest tworzenie partnerstw i ułatwianie współpracy producent-przetwórca -sprzedawca/dystrybutor, w celu zapewnienia rynku zbytu, a tym samym warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i zachowania rolniczej różnorodności biologicznej.

Towarowy znak gwarancyjny

Fundacja zawarła ze Społecznym Instytutem Ekologicznym (www.sie.org.pl) umowę dotyczącą przyznawania i promocji towarowego znaku gwarancyjnego objętego patentem „Różnorodność biologiczna w rolnictwie”. Znak może zostać przyznany surowcom i przetworom pochodzących z rolnictwa ekologicznego i jednocześnie starych odmian lub rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz z gospodarstw spełniających warunki ochrony i zachowania agrobioróżnorodności.

Dokładnych informacji na temat zasad i warunków przyznawania znaku udziela prezes Fundacji lub Społeczny Instytut Ekologiczny. Producenci zainteresowani otrzymaniem znaku na swoje produkty proszeni są o kontakt na e-mail biuro@agrinatura.pl