Opis i kalendarz projektu

Projekt jest wynikiem realizowanych przez Fundację działań edukacyjnych dla uczniów szkół rolniczych (szczególnie w r.2009 projekt “Młodzież dla Ekorozwoju wsi”), które pozwoliły na rozpoznanie braków dotyczących edukacji nt. społeczeństwa obywatelskiego oraz przygotowania do aktywnego uczestnictwa w nim.

Projekt jest pilotażową intensywną nieformalną edukacją dla demokracji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży szkół rolniczych.

Działania rozplanowane są na dwa kolejne semestry, w dwóch kolejnych latach szkolnych. Obejmują szereg równoległych wydarzeń w 3 szkołach: w każdej 3 warsztaty, 3 spotkania studyjne, 2 akcje na rzecz społeczności, 1 seminarium oraz 1 wspólny wyjazd zagraniczny. Umożliwiają intensywne przekazanie wiedzy teoretycznej, metodologii jak i realizację zadań aktywizujących i utrwalających zdobyte informacje i kompetencje. Klasy zostaną podzielone na małe grupy robocze (5-6 osobowe), które będą wykonywać określone ćwiczenia i zadania. Na każdym spotkaniu grupy otrzymują zadania, których wyniki prezentują na kolejnym spotkaniu. Całość zaplanowanych wydarzeń i zadań stanowi ciąg logiczny, prowadzący od poznania zasad funkcjonowania demokracji lokalnej i udziału w niej do zrozumienia swojego miejsca i mechanizmów podejmowania decyzji w szerszym kontekście krajowym i unijnym, w myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie”. Projekt ma na celu wyzwolenie inicjatywy i identyfikację młodych ludzi z lokalnym środowiskiem, przy jednoczesnym poszerzeniu horyzontów myślowych, zrozumienia zależności od globalnych polityk, możliwości współdecydowania i ich wpływu na codzienne życie poszczególnych obywateli i grup interesu, w tym przypadku rolników.

Całość przekazanej wiedzy, przykłady i zadania będą wykorzystywać konkretne problemy z zakresu rolnictwa, gdyż stanowi ono istotę przyszłości wybranej grupy oraz bardzo dobrze ukazuje powiązania pomiędzy decyzjami politycznymi a warunkami życia i pracy (na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej, prawa unijnego i krajowego, zagadnień takich jak : ustawa o nasiennictwie, GMO, przetwórstwo, podatki, PROW, finanse dostępne dla samorządów itp.). Na koniec projektu trzy najlepsze grupy robocze (po jednej z każdej szkoły), pojadą na końcowy wyjazd studyjny do Niemiec.

 

CELE PROJEKTU W SKRÓCIE:

Zyskanie użytecznej wiedzy:

  • jak działa demokracja i kto rządzi w gminie, w państwie i w Europie…oraz co z tego wynika
  • czy mamy na to wpływ i jaki
  • jak decyzje polityczne kształtują nasze codzienne życie i co możemy zrobić żeby też decydować

Zyskanie praktycznych umiejętności

  • pozyskiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł- dzisiaj świat się zmienia bardzo szybko
  • analizowania informacji, wyciągania wniosków-jak MIEĆ SWOJE ZDANIE
  • Jak zadawać pytania, przedstawiać swoje racje i argumenty tak żeby inni chcieli ich słuchać
  • Jak współpracować w grupie (nie tylko z ludźmi których lubimy), nie przestając myśleć samodzielnie

Celem głównym jest

  • zyskanie wiedzy
  • i umiejętności

oraz …

…OCHOTY

do budowania naszej rzeczywistości, jako myślący i aktywni obywatele, potrafiący docenić i wykorzystać zasady demokracji.

KALENDARZ PROJEKTU

Dokładne daty poszczególnych wydarzeń będziemy podawać na bieżąco w aktualnościach projektu.

Stare Lubiejewo -22 luty

 

Leśna Podlaska

23 luty

 

Sandomierz

9 marca

I warsztat “Demokracja lokalnie-samorząd i my”

1 dzień, 6 godzin, w tym przerwy i lunch

Temat spotkania:

Samorząd w Polsce, zadania samorządu, samorząd w naszej gminie, samorząd a problemy rolników, samorząd a władza centralna;

Praca w grupach 5 osobowych – podział grup, ról i obowiązków, kompetencje w każdej grupie, praca zespołowa z elementami burzy mózgów, analizy tekstu, sporządzania planu zadań, analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, argumentowania opinii, współpracy w pozyskiwaniu informacji;

Zadanie praktyczne: każda grupa przygotowuje konkretne pytania dotyczące wybranego problemu w gminie do zadania Radnym i wójtowi, oraz swoje propozycje dot. rozwiązania tego problemu.

od marca do grudnia

Profile zespołów szkolnych na facebooku

Każda szkoła w ramach zadań projektowych założy profil na facebooku dot. wybranych tematów z projektu, prowadzony przez uczniów i uzupełniany w trakcie realizacji.

Będzie to element oceny konkursowej (w ramach której zostaną wybrane najlepsze grupy robocze uczniów które pojadą na końcowy wyjazd studyjny do Niemiec)

Profil będą zawierały: wypowiedzi uczestników, informacje i opinie nt. aktualnych zdarzeń, wykładów, konferencji, warsztatów, relacje z wykonanych zadań, filmy, zdjęcia.

Po każdym warsztacie i wydarzeniu, grupy będą miała za zadanie umieszczenie relacji na ten temat w Internecie.

 

marzec

Spotkanie uczniów z radnymi i samorządem

1 dzień, 3 godz. w tym poczęstunek

Plan ramowy:

Poznanie samorządu lokalnego, zadanie pytań przygotowanych na warsztacie I.

Zadanie dla grup: każda grupa ma zadać 1 pytanie i przedyskutować je z samorządem. Po spotkaniu każda grupa opisuje jego wyniki i umieszcza w Internecie na portalu społecznościowym projektu.

kwiecień

II warsztat “Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie

1dzień, 6 godz. w tym przerwy i lunch

Tematy:

Prawa obywateli, organizacje pozarządowe, reprezentacja interesów społecznych, gender czyli kobiety i mężczyźni w polityce lokalnej. Aktywne formy partycypacji (konsultacje, deliberacje, inicjatywy obywatelskie itp); Ćwiczenia w grupach nad formami reprezentacji konkretnych interesów (tworzenie grupy, stowarzyszenia, opisywanie celów, programu, petycji). Zadanie: Przygotowanie pytań do lokalnego stowarzyszenia. Każda grupa co najmniej 1 pytanie.

 

maj

Spotkanie z lokalnym stowarzyszeniem.

1dzień, 3 godz. w tym poczęstunek

temat:

poznanie funkcjonowania lokalnego stowarzyszenia, zadanie pytań, dyskusja nt. przygotowania akcji.

Zadanie dla grup:

Każda klasa ma przedyskutować ze stowarzyszeniem możliwe działania i zaplanować jedną wspólną akcję dla społeczności lokalnej (do zrealizowania w czerwcu lub wrześniu- w sumie 6 akcji). Każda grupa zgłasza swoje propozycje, klasa wybiera jedną z nich. Po spotkaniu każda grupa opisuje jego wyniki i umieszcza w Internecie na portalu społecznościowym projektu.

Każda klasa otrzymuje mini grant w wysokości 1000 zł na realizację akcji (2000zł na szkołę). Grupy dzielą się odpowiedzialnością za przeprowadzenie tej akcji

maj do 15 września (termin i czas trwania do ustalenia)

Akcje na rzecz lokalnej społeczności. 1 akcja zrealizowana przez każdą klasę ( 2 akcje na szkołę mogą być łączone)

Zakres: akcja przeprowadzona wspólnie z lokalnym stowarzyszeniem, zakłada aktywny udział uczniów w jej realizacji; wsparcie konkretnej grupy osób (np. dzieci, osób starszych itp.) lub rozwiązania konkretnego problemu, ma pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

wrzesień

III warsztat “Dialog społeczny i dialog obywatelski w kształtowaniu polityki”

1 dzień, 6 godz., , w tym przerwy i lunch

Temat:

Wspólna Polityka Rolna nowe koncepcje w Europie i Polsce, dokumenty programowe (PROW), dopłaty itp. Praktyka: praca w grupach: wypowiedzi, jak i gdzie pozyskiwać informacje, sztuka logicznej argumentacji i retoryki; przygotowanie wyjazdu do Wwy-pytań do odwiedzanych instytucji.

wrzesień

Wizyta studyjna w Warszawie

(2 dni dla szkół z Leśnej Podlaskiej i Sandomierza, 1 dzień dla szkoły ze St. Lubiejewa)

Plan ramowy: spotkanie w MRiRW lub innym Ministerstwie,; spotkanie z komisją rolnictwa w Sejmie; spotkanie w Krajowej Izbie Rolniczej, w Sejmie; w dużym NGO np. Greenpeace

wrzesień

Wybór najlepszej grupy 5 uczniów

Ocena pracy grup uczniów przez jury (Fundacja+ Dyrekcja szkoły). Po zakończeniu prac jury, klasy zostaną zaproszone do auli, gdzie ogłoszony zostanie wynik

październik

Wizyta studyjna w Niemczech „Niemiecki model społeczeństwa obywatelskiego”

5-6 uczniów (najlepsza grupa) i 1 nauczyciel ( z każdej szkoły, w sumie 18 osób)

3 noce

Ramowy plan wyjazdu: 6 spotkań, wizyta w szkole rolniczej regionu, spotkanie z lokalną organizacją Zivilcourage (Odwaga obywatelska), z nieformalną grupą aktywnych społecznie rolników z okręgu Ebersberg, z rzecznikiem rolników w okręgu Monachium; przedstawicielem rolników do grupy współpracy z lokalnym samorządem, z partnerem niemieckim projektu w jego siedzibie po Monachium

grudzień

Seminarium kończące projekt

1 dzień, 4 godz. 80 osób, poczęstunek

udział: beneficjenci, uczniowie, lokalne władze, samorządy, dziennikarze.

Prezentacja efektów projektu, przeprowadzonej akcji, wyjazdu studyjnego, rozdanie dyplomów dla uczestników